Účtovníctvo a daňovníctvo

Správa o transparentnosti audítora JUDr. Ing. Vojtech Čipák, PhD.

2014

Správa o transparentnosti bola vypracovaná v súlade s § 24 Zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch,  audite a dohľade nad výkonom

auditu.

Účtovné obdobie, na ktoré sa správa o transparentnosti vzťahuje:

1. Január 2014 – 31. December 2014

Právna forma

Audítorskú činnosť vykonávam ako fyzická osoba, licencia SKAU  č.708.  Mám pridelené daňové identifikačné číslo – DIČ:1024908225.

Sídlo fyzickej osoby a adresa:

JUDr. Ing. Vojtech Čipák, PhD.

Licencia SKAU č. 708

Vazovova 9/b, 811 07 Bratislava

V súčasnosti činnosť vykonávam vo vlastnom mene a prehlasujem, že spĺňam ustanovenia §  3 ods. 1 a 2 Zákona č. 540/2007 Z.z.

Popis vnútorného systému zabezpečenia kvality.

Pri svojej práci ako zodpovedný audítor zodpovedám za kvalitu výkonu overovacích prác každej zákazky, dodržiavanie nezávislosti, odbornej spôsobilosti a profesionálneho vystupovania. Pri výkone práce zodpovedám  za dodržiavanie postupu stanoveného Medzi- národnými audítorskými štandardami, Etickým kódexom, príslušnými právnymi predpismi, právnymi požiadavkami tak, aby boli dodržané audítorské zásady a postupy a tým aj kvalita výkonu práce a objektivita. Zodpovedám za vydanie primeranej audítorskej správy a vedenie  audítorskej dokumentácie v zmysle  platných štandardov.  V jednotlivých etapách audítorského overovania, ako aj pred vydaním audítorskej správy vyhodnocujem dodržanie všetkých relevantných predpisov záväzných pre výkon auditu. Prehodnocujem množstvo a kvalitu vynaložených zdrojov a počty hodín zrealizovaných na audite vo vzťahu k odmene za audit tak, aby bol tento primeraný vo vzťahu ku kvalite vykonaných služieb a perso- nálnemu zabezpečeniu.

Vyhlásenie štatutárneho orgánu o činnosti fungovania vnútorného systému zabezpe- čenia kvality.

Vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti audítora.

Pri výkone auditu v jednotlivých organizáciách vyhodnocujem dodržiavanie zásady nezávislosti v zmysle §19 ods. 1 Zákona č. 540/2007 Z.z. Okrem audítorských služieb neposkytujem žiadne iné služby auditovaným spoločnostiam. Pravidelne sledujem prekážky výkonu auditu, ktoré by mohli ohroziť moju nezávislosť v zmysle § 19 ods. 2 a 3 Zákona č. 540/2007 Z.z. Pri mojej činnosti neboli zaznamenané žiadne skutočnosti ohrozujúce moju nezávislosť a prekážky pri výkone auditu. Vyhodnocovanie nezávislosti je súčasťou audítorskej dokumentácie.

Vyhlásenie o postupoch, ktoré spoločnosť uplatňuje v súvislosti so sústavným vzdelávaním audítorov.

Vzdelávanie sa realizuje podľa plánu vzdelávania, ktorý vychádza zo vzdelávacích aktivít organizo- vaných SKAU a inými organizáciami ako aj samo- vzdelávaním a štúdiom právnych predpisov   a odbornej literatúry.

Popis siete, organizačná a právna štruktúra siete.

Audit vykonávam vo svojom mene a nie som súčasťou siete v zmysle § 2 ods. 10 zákona č. 540/2007 Z.z. Proces overovania účtovných závierok spoločnosti je plánovaný a riadený postupmi stanovenými Medzinárodnými audítorskými štandardami ako aj platným Etickým kódexom.

Vzhľadom k tomu, že audity vykonávam ako fyzická osoba osobne, pri výkone audítorskej činnosti dodržiavam požiadavky odborných štandardov a Etický kódex, čím je zabezpečené dodržiavanie kvality výkonu audítorskej práce a následne nato aj vydanie primeranej audítor- skej správy.

Dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality SKAU a UDVA.

Finančné informácie.

Tržby za audítorské služby: 24 138,34 €

Celkové tržby za rok 2014: 113 402,00 €

Základ pre odmeňovanie partnerov (§ 24, ods. 1, bod „j“ )

Popis štruktúry riadenia.

V súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z.z. vykonávam audit ako zodpovedný audítor JUDr. Ing. Vojtech Čipák, PhD., Licencia SKAU č. 708 vo vlastnom mene a na vlastný účet. Audit vykonávam v zmysle medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku ako aj zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu.

Posledná previerka zabezpečenia kvality zo strany SKAU bola vykonaná 11.10.2012.

Zoznam subjektov verejného záujmu, v ktorých ktorých audítor začal, vykonáva alebo dokončil zákonný audit za účtovné obdobie, na ktoré sa vzťahuje správa o transparentnosti:

 

Mesto Šahy za roky 2011,2012 a 2013

Obec Štvrtok na Ostrove za rok 2012 a 2013

Obec Ohrady za rok 2012 a 2013

Základom, z ktorého sa vychádzalo pri odme- ňovaní AA je fakturovaná čiastka pre klientov.

V Bratislave, dňa 30. 03. 2015

JUDr. Ing. Vojtech Čipák, PhD.

Licencia SKAU č. 708

Vazovova 9/b, 811 07 Bratislava

Správa o transparentnosti audítora JUDr. Ing. Vojtech Čipák, PhD.

2013

Správa o transparentnosti bola vypracovaná v súlade s § 24 Zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch,  audite a dohľade nad výkonom

auditu.

Účtovné obdobie, na ktoré sa správa o transparentnosti vzťahuje:

1. Január 2013 – 31. December 2013

Právna forma

Audítorskú činnosť vykonávam ako fyzická osoba, licencia SKAU  č.708.  Mám pridelené daňové identifikačné číslo – DIČ:1024908225.

 Sídlo fyzickej osoby a adresa:

JUDr. Ing. Vojtech Čipák, PhD.

Licencia SKAU č. 708

Vazovova 9/b, 811 07 Bratislava

V súčasnosti činnosť vykonávam vo vlastnom mene a prehlasujem, že spĺňam ustanovenia §  3 ods. 1 a 2 Zákona č. 540/2007 Z.z.

Popis vnútorného systému zabezpečenia kvality.

Pri svojej práci ako zodpovedný audítor zodpovedám za kvalitu výkonu overovacích prác každej zákazky, dodržiavanie nezávislosti, odbornej spôsobilosti a profesionálneho vystupovania. Pri výkone práce zodpovedám  za dodržiavanie postupu stanoveného Medzi- národnými audítorskými štandardami, Etickým kódexom, príslušnými právnymi predpismi, právnymi požiadavkami tak, aby boli dodržané audítorské zásady a postupy a tým aj kvalita výkonu práce a objektivita. Zodpovedám za vydanie primeranej audítorskej správy a vedenie  audítorskej dokumentácie v zmysle  platných štandardov.  V jednotlivých etapách audítorského overovania, ako aj pred vydaním audítorskej správy vyhodnocujem dodržanie všetkých relevantných predpisov záväzných pre výkon auditu. Prehodnocujem množstvo a kvalitu vynaložených zdrojov a počty hodín zrealizovaných na audite vo vzťahu k odmene za audit tak, aby bol tento primeraný vo vzťahu ku kvalite vykonaných služieb a perso- nálnemu zabezpečeniu.

Vyhlásenie štatutárneho orgánu o činnosti fungovania vnútorného systému zabezpe- čenia kvality.

Vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti audítora.

Pri výkone auditu v jednotlivých organizáciách vyhodnocujem dodržiavanie zásady nezávislosti v zmysle §19 ods. 1 Zákona č. 540/2007 Z.z. Okrem audítorských služieb neposkytujem žiadne iné služby auditovaným spoločnostiam. Pravidelne sledujem prekážky výkonu auditu, ktoré by mohli ohroziť moju nezávislosť v zmysle § 19 ods. 2 a 3 Zákona č. 540/2007 Z.z. Pri mojej činnosti neboli zaznamenané žiadne skutočnosti ohrozujúce moju nezávislosť a prekážky pri výkone auditu. Vyhodnocovanie nezávislosti je súčasťou audítorskej dokumentácie.

Vyhlásenie o postupoch, ktoré spoločnosť uplatňuje v súvislosti so sústavným vzdelávaním audítorov.

Vzdelávanie sa realizuje podľa plánu vzdelávania, ktorý vychádza zo vzdelávacích aktivít organizo- vaných SKAU a inými organizáciami ako aj samo- vzdelávaním a štúdiom právnych predpisov   a odbornej literatúry.

Finančné informácie.

Popis siete, organizačná a právna štruktúra siete.

Audit vykonávam vo svojom mene a nie som súčasťou siete v zmysle § 2 ods. 10 zákona č. 540/2007 Z.z. Proces overovania účtovných závierok spoločnosti je plánovaný a riadený postupmi stanovenými Medzinárodnými audítorskými štandardami ako aj platným Etickým kódexom.

Popis štruktúry riadenia.

V súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z.z. vykonávam audit ako zodpovedný audítor JUDr. Ing. Vojtech Čipák, PhD., Licencia SKAU č. 708 vo vlastnom mene a na vlastný účet. Audit vykonávam v zmysle medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku ako aj zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu.

Vzhľadom k tomu, že audity vykonávam ako fyzická osoba osobne, pri výkone audítorskej činnosti dodržiavam požiadavky odborných štandardov a Etický kódex, čím je zabezpečené dodržiavanie kvality výkonu audítorskej práce a následne nato aj vydanie primeranej audítor- skej správy.

Dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality SKAU a UDVA.

Posledná previerka zabezpečenia kvality zo strany SKAU bola vykonaná 11.10.2012.

Zoznam subjektov verejného záujmu, v ktorých ktorých audítor začal, vykonáva alebo dokončil zákonný audit za účtovné obdobie, na ktoré sa vzťahuje správa o transparentnosti:

 

Mesto Šahy za roky 2011 a 2012

Obec Štvrtok na Ostrove za rok 2012

Obec Ohrady za rok 2012

Tržby za audítorské služby: 18 558,33 €

Celkové tržby za rok 2013: 173 169,20 €

Základ pre odmeňovanie partnerov (§ 24, ods. 1, bod „j“ )

Základom, z ktorého sa vychádzalo pri odme- ňovaní AA je fakturovaná čiastka pre klientov.

V Bratislave, dňa 30. 03. 2014

JUDr. Ing. Vojtech Čipák, PhD.

Licencia SKAU č. 708

Vazovova 9/b, 811 07 Bratislava

NAVIGACIA

Copyright © 2018 Čipák

design by KULUMI

vojtechcipak@cipak.sk