profi riešenia

Advokátska kancelária

Kompletný právny servis, právne služby a poradenstvo.

  • občianske právo
  • obchodné  právo
  • rodinné  právo
  • zmluvné  právo
  • správne  právo
  • iné právne odvetvia

Ekonomika a manažment

Znalecká expertíza, vypracovanie znaleckého posudku v oblasti ekonomika a manažment.

Účtovníctvo a daňovníctvo

Správa o transparentnosti audítora JUDr. Ing. Vojtech Čipák, PhD.

2015

Správa o transparentnosti bola vypracovaná v súlade s § 24 Zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch,  audite a dohľade nad výkonom

auditu.

Účtovné obdobie, na ktoré sa správa o transparentnosti vzťahuje:

1. Január 2015 – 31. December 2015

Právna forma

Audítorskú činnosť vykonávam ako fyzická osoba, licencia SKAU  č.708.  Mám pridelené daňové identifikačné číslo – DIČ:1024908225.

Sídlo fyzickej osoby a adresa:

JUDr. Ing. Vojtech Čipák, PhD.

Licencia SKAU č. 708

Vazovova 9/b, 811 07 Bratislava

V súčasnosti činnosť vykonávam vo vlastnom mene a prehlasujem, že spĺňam ustanovenia §  3 ods. 1 a 2 Zákona č. 540/2007 Z.z.

Popis siete, organizačná a právna štruktúra siete.

Audit vykonávam vo svojom mene a nie som súčasťou siete v zmysle § 2 ods. 10 zákona č. 540/2007 Z.z. Proces overovania účtovných závierok spoločnosti je plánovaný a riadený postupmi stanovenými Medzinárodnými audítorskými štandardami ako aj platným Etickým kódexom.

Popis štruktúry riadenia.

V súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z.z. vykonávam audit ako zodpovedný audítor JUDr. Ing. Vojtech Čipák, PhD., Licencia SKAU č. 708 vo vlastnom mene a na vlastný účet. Audit vykonávam v zmysle medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku ako aj zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu.

Popis vnútorného systému zabezpečenia kvality.

Pri svojej práci ako zodpovedný audítor zodpovedám za kvalitu výkonu overovacích prác každej zákazky, dodržiavanie nezávislosti, odbornej spôsobilosti a profesionálneho vystupovania. Pri výkone práce zodpovedám  za dodržiavanie postupu stanoveného Medzi- národnými audítorskými štandardami, Etickým kódexom, príslušnými právnymi predpismi, právnymi požiadavkami tak, aby boli dodržané audítorské zásady a postupy a tým aj kvalita výkonu práce a objektivita. Zodpovedám za vydanie primeranej audítorskej správy a vedenie  audítorskej dokumentácie v zmysle  platných štandardov.  V jednotlivých etapách audítorského overovania, ako aj pred vydaním audítorskej správy vyhodnocujem dodržanie všetkých relevantných predpisov záväzných pre výkon auditu. Prehodnocujem množstvo a kvalitu vynaložených zdrojov a počty hodín zrealizovaných na audite vo vzťahu k odmene za audit tak, aby bol tento primeraný vo vzťahu ku kvalite vykonaných služieb a perso- nálnemu zabezpečeniu.

Vyhlásenie štatutárneho orgánu o činnosti fungovania vnútorného systému zabezpe- čenia kvality.

Vzhľadom k tomu, že audity vykonávam ako fyzická osoba osobne, pri výkone audítorskej činnosti dodržiavam požiadavky odborných štandardov a Etický kódex, čím je zabezpečené dodržiavanie kvality výkonu audítorskej práce a následne nato aj vydanie primeranej audítor- skej správy.

Dátum poslednej previerky zabezpečenia kvality SKAU a UDVA.

Posledná previerka zabezpečenia kvality zo strany SKAU bola vykonaná 11.10.2012.

Zoznam subjektov verejného záujmu, v ktorých ktorých audítor začal, vykonáva alebo dokončil zákonný audit za účtovné obdobie, na ktoré sa vzťahuje správa o transparentnosti:

 

Mesto Šahy za roky 2011,2012 a 2013

Obec Štvrtok na Ostrove za rok 2012, 2013 a 2014

Obec Ohrady za rok 2012, 2013 a 2014

Vyhlásenie o postupoch na zabezpečenie nezávislosti audítora.

Pri výkone auditu v jednotlivých organizáciách vyhodnocujem dodržiavanie zásady nezávislosti v zmysle §19 ods. 1 Zákona č. 540/2007 Z.z. Okrem audítorských služieb neposkytujem žiadne iné služby auditovaným spoločnostiam. Pravidelne sledujem prekážky výkonu auditu, ktoré by mohli ohroziť moju nezávislosť v zmysle § 19 ods. 2 a 3 Zákona č. 540/2007 Z.z. Pri mojej činnosti neboli zaznamenané žiadne skutočnosti ohrozujúce moju nezávislosť a prekážky pri výkone auditu. Vyhodnocovanie nezávislosti je súčasťou audítorskej dokumentácie.

Vyhlásenie o postupoch, ktoré spoločnosť uplatňuje v súvislosti so sústavným vzdelávaním audítorov.

Vzdelávanie sa realizuje podľa plánu vzdelávania, ktorý vychádza zo vzdelávacích aktivít organizo- vaných SKAU a inými organizáciami ako aj samovzdelávaním a štúdiom právnych predpisov   a odbornej literatúry.

Finančné informácie.

Tržby za audítorské služby: 290368,89 €

Celkové tržby za rok 2015: 125 600,00 €

Základ pre odmeňovanie partnerov (§ 24, ods. 1, bod „j“ )

Základom, z ktorého sa vychádzalo pri odme- ňovaní AA je fakturovaná čiastka pre klientov.

V Bratislave, dňa 31. 03. 2016

JUDr. Ing. Vojtech Čipák, PhD.

Licencia SKAU č. 708

Vazovova 9/b, 811 07 Bratislava

Správa o transparentnosti audítora JUDr. Ing. Vojtech Čipák, PhD.

správa 2014

správa 2013

Kontakt

Kontaktný formulár

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Formulár bol prijatý.

JUDr. Ing. Vojtech Čipák PhD

Vazovova č. 9B

811 07 Bratislava

Tel.: 02/55648661

Fax: 02/55648661

Mobil: 0903 790 991

          0905 590 149

E-mail: vojtech.cipak@nextra.sk

            vojtechcipak@cipak.sk

Copyright © 2017 Čipák

design by KULUMI

vojtechcipak@cipak.sk